การให้บริการและความเชี่ยวชาญพิเศษ

บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิเช่น โรงงาน คลังสินค้า ห้องเย็นและโรงผลิตอาหารแช่แข็ง เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถตรวจสอบและออกแบบการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดจากสาเหตุต่างๆ ขีดความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายส่งผลให้บริษัทสามารถให้การบริการและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การให้บริการ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  การวางแผนและกำหนดแผนงาน
การสำรวจทางเทคนิค
  แนวความคิดและรายละเอียดในการออกแบบ
  การจัดเตรียมเอกสารการประมูล และพิจารณาผล
  การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง


ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  โรงงานและคลังเก็บสินค้า
  ห้องเย็นและโรงผลิตอาหารแช่แข็ง
  อาคารสำนักงาน
  สนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวก
  วิศวกรรมการทาง
  วิศวกรรมฐานรากและการเสริมกำลังดิน
  ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
  การรวบรวมน้ำเสีย บำบัด และกำจัด
  การออกแบบภายใน
  การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  การบำรุงรักษาและการปรับปรุงอาคาร
  การประเมินความเสียหายและซ่อมแซมอาคาร